Podrobno
Brezplačna dostava
Brezplačna dostava
Montaža
Montaža
Strokovno svetovanje
Strokovno svetovanje
Poslovni partnerji
Poslovni partnerji

Tehnične zahteve

Za izvrševanje prvega odstavka 314. člena in prvega odstavka 315. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15) izdaja vlada Republike Slovenije

U R E D B O

o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije

1. člen
(vsebina)

(1) S to uredbo se določa ukrep spodbujanjarabe električne energije, pridobljene iz obnovljivih virov energije z napravo za samooskrbo.

(2) Ta uredba določa pogoje za samooskrbo z električno energijo,pridobljeno iz obnovljivih virov energije, način obračuna,letne omejitve moči naprav za samooskrbo, način poročanja o izvajanju ukrepa in način izračuna proizvedene električne energije z napravami za samooskrbo.

2. člen
(pomen izrazov)

(1) V tej uredbi uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen:

a) »dobaviteljelektrične energije«(v nadaljnjem besedilu: dobavitelj) je pravna ali fizična oseba, ki opravlja dejavnost dobave električne energije, in ni proizvajalec, razen če se proizvajalec uvrsti v bilančno shemo in pridobi status člana bilančne sheme;

b) »lastni odjem«je neto proizvedena električna energija, ki se skupaj z energijo, dovedeno iz omrežja, porabi na kraju samem za druge namene,kakor za lastno rabo proizvodne naprave;

c) »lastnik naprave za samooskrbo z električno energijo iz obnovljivih virov energije«(v nadaljevanju: lastnik naprave)je gospodinjski ali mali poslovni odjemalec, ki je hkrati tudi lastnik merilnega mesta v stavbi, ki se samooskrbujez električno energijo, in na katere notranjo nizkonapetostno električno inštalacijo jepriključena naprava za samooskrbo z električno energijo iz obnovljivih virov energije;

d) »merilno mesto« je mesto, kjer se meri električna energija, in je pravilomana prevzemno-predajnem mestu;

e) »napravaza samooskrbo«je naprava,ki proizvaja električno energijo z izrabo sončne, vetrne ali vodne energije terje priključena na notranjo nizkonapetostno električno inštalacijo stavbe;

f) »obračunsko obdobje«jekoledarsko leto oziroma obdobje od datuma vključitve merilnega mesta v bilančno skupino dobavitelja v tekočem koledarskem letu do konca koledarskega leta ali obdobje od začetka koledarskega leta do izključitve merilnega mesta iz bilančne skupine dobavitelja v tekočem koledarskem letu ali obdobje od datuma vključitve merilnega mesta v bilančno skupino dobavitelja v tekočem koledarskem letu do datuma izključitve merilnega mesta iz bilančne skupine dobavitelja v istem koledarskem letu;

g) »pogodba o samooskrbi«je pogodba med dobaviteljemin lastnikom naprave za samooskrbo, s katero se dogovorita, da seoddana električna energija (kWh) kompenzira s prevzeto električnoenergijo(kWh) v obračunskem obdobju;

(2) Ostali izrazi imajo enakpomen,kot so določeni v Energetskem zakonu (Uradni list RS, št. 17/14in 81/15; vnadaljnjem besedilu: EZ-1) in v sistemskih obratovalnih navodilih, ki so predpisanaza distribucijsko omrežje električne energije.

3. člen
(samooskrba z električno energijo iz obnovljivih virov energije)

(1) Samooskrba z električno energijo iz obnovljivih virov energije (v nadaljnjem besedilu: samooskrba) je proizvajanje električne energije iz obnovljivih virov energije, kot so sonce, veter in voda, za celotno ali delno pokrivanje lastnega odjema električne energije z napravo za samooskrbo.

(2) Največja nazivna moč naprave za samooskrboje 11 kVAin ne sme presegati priključne moči iz soglasja za priključitev.

(3) Naprava za samooskrbo je priključena na notranjo nizkonapetostno električno inštalacijo stavbe.

(4) Naprava za samooskrbo mora zaradi zagotavljanja varnosti izpolnjevati določbe pravilnika, ki urejatehnične zahteveza varno in pravilno delovanje naprave za samooskrbo.

(5) Lastnik naprave za samooskrbo ima z dobaviteljem sklenjeno pogodbo o samooskrbi.

(6) Naprava za samooskrbo iz prvega odstavka tega člena ne more biti vključenav podporno shemo za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije na podlagi 372. člena EZ-1.

4. člen
(način obračuna)

(1) Lastniku naprave za samooskrbo se pri obračunu električne energije in omrežnine upošteva tista količina električne energije (kWh), ki predstavlja razliko med prevzeto in oddano delovno električno energijo (kWh), odčitano na istem merilnem mestu ob zaključku obračunskega obdobja.

(2) Če je ob zaključku obračunskega obdobja količina delovne električne energije (kWh),oddane prekmerilnega mesta v omrežje,večja od količine prevzete delovneelektričneenergije (kWh), sepresežnakoličinadelovne električne energije neodplačno prenese v last dobavitelja.

(3) Za količino delovne električne energije, prevzeto in oddano preko merilnega mesta, na katerega je priključena naprava, se uporablja enotarifno merjenje električne energije.

(4) Za izravnavo odstopanj med prevzetoin oddano električno energijo, registrirano na merilnem mestu, kjer se izvaja samooskrba, je odgovoren dobavitelj.

5. člen
(priključitev naprave)

(1) Predpriključitvijonaprave za samooskrbo na notranjo nizkonapetostno električno inštalacijo stavbe je treba pri distribucijskemu operaterju pridobiti soglasje za priključitev v primeru novega merilnega mesta oziroma spremembo soglasja za priključitev v primeru obstoječega merilnega mesta.

(2) Sprememba soglasja za priključitev je potrebna tudi v primeru povečanja nazivne moči naprave za samooskrbo.

6. člen
(letna omejitev moči)

Največja skupna nazivna moč naprav za samooskrbo po prejetih vlogahza izdajo soglasja oziroma spremembe soglasja za priključitevvkoledarskem letu znaša 7 MVA za gospodinjske odjemalce in 3 MVA za maleposlovneodjemalce. V kolikor do 1. oktobra koledarskega leta ni izpolnjena največjaskupna nazivna moč naprav za samooskrbo za posamezno skupino odjemalcev, neporabljen delež moči lahko koristita obe skupini odjemalcev.

7. člen
(poročanje distribucijskega operaterja)

(1) Distribucijski operater pošlje do 31. januarja in 31. julija polletno poročilo o priključenih napravah za samooskrbo in prejetih vlogah za izdajo soglasja oziroma spremembo soglasja za priključitev ministrstvu, pristojnemu za energijo in Agenciji za energijo. Poročilo mora vsebovati najmanj podatke o datumu priklopa naprave za samooskrbo, nazivnimoči naprave za samooskrbo, vrsti energenta, poštni številki lokacije naprave za samooskrbo, skupini odjemalca, številu prejetih vlog za izdajo soglasja oziroma spremembo soglasja za priključitev ter nazivni moči in vrsti energenta za naprave za samooskrbo, ki še niso priključene.

(2) Do 1. marca tekočega koledarskega letapošlje distribucijski operater ministrstvu, pristojnemu za energijo in Agenciji za energijo tudi poročilo o številu in razlogih zavrnitve vlog za izdajo soglasja oziroma spremembe soglasja za priključitev, ugotovljenih vplivih na stabilnost distribucijskega omrežja in višino omrežnine za preteklo koledarsko leto.

8. člen
(izračun proizvedene količine električne energije iz naprav)

Operater trga naredi izračun proizvedene količine električne energije priključenih naprav za preteklo koledarsko leto in te podatke do 1. aprila tekočega koledarskega leta posreduje na ministrstvo, pristojno za energijo.

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

9. člen
(prvo poročanje)

Distribucijski operater pošlje prvo poročilo iz prvega odstavka 7. člena te uredbe do 31. julija 2016.

10. člen
(začetek veljavnosti in uporabe)

Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 15. januarja 2016.

Št. 007-207/2015
Ljubljana, dne 10. decembra 2015
EVA 2015-2430-0051

Vlada Republike Slovenije
dr. Miro Cerar
predsednik